بازدید جناب آقای مهندس خانپور رئیس شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین از غرفه شرکت طلوع صنعت تاجیک در نخستین نمایشگاه بین المللی تخصصی تولیدات دانش بنیان و صنایع استراتژیک