برگزاری دوره آموزشی و عملی نیروگاههای فتوولتاییک توسط شرکت طلوع صنعت تاجیک با همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین و کارشناس ارشد سازمان انرژی های نوی ایران برای اولین بار در استان قزوین