دیزل ژنراتور‌ها برای تولید برق به صورت اضطراری و یا حالت کار دائم بهره برداری می‌شوند. مقدار توان خروجی و بازدهی دیزل ژنراتور اطلاعات مهمی را ادامه مطلب نحوه محاسبه و تبدیل واحدهای الکتریکی دیزل ژنراتور