به طور کلی دیزل ژنراتور ها در هنگام کار کردن صدای بسیار زیادی را تولید می کنند. همچنین در موارد استفاده دیزل ژنراتور ها جهت ادامه مطلب مکانیسم صداگیری در انواع ژنراتور ها