در دیزل ژنراتورها برای کنترل فرکانس و دور دیزل بایستی دریچه سوخت متناسب با فرکانس یا دور دیزل باز و بسته شود تا در نهایت ادامه مطلب نحوه تنظیم گاورنر دیزل ژنراتورها