اورهال دیزل ژنراتور تعریف تعمیرات اساسی یا Overhaul دیزل ژنراتور، این است که قبل از رسیدن دستگاه به یک حالت معین از آسیب جدی ، شکست ادامه مطلب اورهال دیزل ژنراتور