یکی از مفاهیم مهم در ژنراتور ها بررسی مقادیر نامی آن می باشد در این مقاله به معرفی و بررسی این مفهوم می پردازیم.مقدار نامی ادامه مطلب مقادیر نامی دیزل ژنراتور چیست؟