مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران و سخنگوی صنعت برق گفت: رکورد نیاز مصرف برق به ۶۶ هزار ۸۸۷ مگاوات رسید در حالی که سال ادامه مطلب مصرف برق کشور در بالاترین پیک