وقتی می­خواهید بهترین نوع ژنراتور را برای محیط مورد نظرتان انتخاب کنید، باید مطمئن شوید که از پیکربندی الکتریکی درستی استفاده می­کنید.یک پیکربندی الکتریکی معمولاً ادامه مطلب نحوه تبدیل فاز در دیزل ژنراتورها