سرویس و نگهداری پیشگیرانه (PM) برای آنکه عملکرد دیزل ژنراتور با مشکل روبه رو نشود بسیار حائز اهمیت است. خرابی و نقص های غیر قابل پیش بینی ادامه مطلب علائم نشان دهنده دیزل ژنراتور معیوب چیست؟