بطور کلی دیزل ژنراتور ها زیر گروهی از مولدهای الکتریکی هستند که در آنها از یک موتور دیزل جهت به حرکت درآوردن ژنراتور استفاده می ادامه مطلب موقعیت های ضروری برای تهیه دیزل ژنراتور