امروزه در صنایع مختلف نیاز روز افزون به انرژی الکتریکی بصورت دائم باعث شده است که تجهیزات مولد انرژی الکتریکی (خصوصا در شرایط اضطراری و ادامه مطلب شناسایی خرابی های رایج در دیزل ژنراتور ها