در این مقاله با توجه به حساسیت زياد قطعات الکترونيکی و اهمیت بالای ژنراتورها برای تولید برق مصرفی تأسیسات و تجهیزات الکترونیکی اهمیت سرویس و ادامه مطلب سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور ها