اجرای اولین نیروگاه خورشیدی توسط شرکت فنی و مهندسی طلوع صنعت انجام شد