موضوع مصوبه : ابلاغ نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی انشعابی،زیست توده ،برقابی و توربین انبساطی

نرخ پایه خرید تضمینی برق از نیروگاه های غیر دولتی خورشیدی مقیاس کوچک (حداکثر1 مگاوات)، بادی انشعابی (حداکثر1 مگاوات) و برقابی ، زیست توده و توربین انبساطی (حداکثر 10 مگاوات ) و شرایط خرید تضمینی برق از این نیروگاه ها به شرح ذیل اعلام گردید :