میانگین سالانه تابش خورشید در نقاط مختلف ایران زمین برحسب کیلووات ساعت بر متر مربع