محققان سلول های خورشیدی با نام «سلول های هیبرید فتوالکتروشیمایی و ولتاژی HPEV» ساختند که اشعه خورشید و آب را به دو نوع انرژی تبدیل می کند:

سوخت هیدروژنی و برق.

دانشمندان برای دریافت هر چه بیشتر انرژی از خورشید و کاهش مصرف سوخت های فسیلی، برآنند تا انرژی خورشید را از طریق >>شکافت مولکول آب<<به دست آوردند.این روش یک نوع فتوسنتز مصنوعی است که از نور خورشید برای تولید سوخت هیدروژن از آب استفاده می کند.

محققان دپارتمان انرژی آزمایشگاه ملی برکلی و مرکز فتوسنتز مصنوعی JCAP توانستند دستورالعمل جدید تولید سوخت تجدیدپذیر را به دست آورند که بر اساس آن «یک سلول فتوشیمیایی هیبریدی و ولتاژی HPEV» می تواند نور خورشید و آب را نه فقط به یک بلکه دو نوع انرژی تبدیل کند: هیدروژن و برق.

محققان می گویند حتی وقتی سلول خورشیدی سیلیکونی با بالاترین ظرفیت خود برق تولید می کند، باز هم وقتی بخشی از تجهیزات شکافت آب می شود کارکرد آن ها کاهش می یابد.و در نتیجه برق تولیدی هم کمتر می شود.

در تجهیزات شکافت آب، سطح رویه سلول به عنوان تولید کننده سوخت خورشیدی و سطح زیرین به عنوان تولید کننده برق استفاده می شود.محققان یک اتصال الکتریکی با ترکیبات سیلیکونی در سطح زیرین برقرار کرده اند.در نتیجه جریان پشتی به دو قسمت تقسیم می شوند و یک قسمت از جریان سوخت خورشیدی تولید می کند و بقیه برق تولید می کنند.نتایج تحقیق این دانشمندان در نیچرمتریال چاپ شده است.