لایحه اساسنامه سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) که به مجلس شؤرای اسلامی تقدیم گردیده بود و در جلسه علنی مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسیده بود مطابق فایل پیوست زیر می باشد.

دریافت فایل:

منبع سایت سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق:

http://www.satba.gov.ir