کالیبراسیون سیستم سوخت رسانی مولدهای گازسوز

تغییرات کیفیت گاز و دمای هوا موجب تغییر ارزش حرارتی گاز و چگالی هوای ورودی به موتورهای گازسوز می گردد . در صورت تغییردر کیفیت و کمیت این پارامترها باعث بروز Knocking در موتور می شود . در سرویس AFR گازهای خروجی از موتور توسط GAS Analyzer کنترل شده و بر اساس پارامترهای آن Air / Fuel Ratio تنظیم می گردد . و نتیجه آن :

High Power

High Efficiency

Low NOx (emissions)

برای مشاهده مقالات و پروژه های بیشتر ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.