یکی از اصولی‌ترین راه‌های تعمیرات دیزل ژنراتور بر اساس عیب یابی است. در این مقاله در زمینه تعمیرات دیزل ژنراتور ایراد‌های مختلفی که ممکن است در سیستم رخ دهد بیان و راه‌های عیب یابی و رفع این خطا‌ها را توضیح داده می شود

رگولاتور بد تنظیم شده است
رگولاتور را تنظیم کنید.
تنظیم زمانی انژکتور صحیح نیست.
فاصله‌ی زمانی تزریق سوخت را کنترل و تنظیم کنید.
سوراخ‌های انژکتور دیزل ژنراتور گرفته است.
انژکتور دیزل ژنراتور را تمیز نموده و در صورت لزوم تعویض کنید.
واشر سر سیلندر سوخته است.
واشر سر سیلندر را تعویض کنید.
فشار تراکم سیلندر‌ها به علت آب بندی نبودن سوپاپ‌های هوا و دود خیلی کم است.
سوپاپ‌های هوا و دود را آب بندی کنید.
در پمپ انژکتور هوا وجود دارد
پمپ انژکتور دیزل ژنراتور را هواگیری کنید.
سوزن انژکتور در داخل بدنه‌ی انژکتور سفت نیست
توسط سفت کردن کلاهک پیچی، سوزن انژکتور را در داخل بدن هی انژکتور سفت کنید.
سوپاپ‌های هوا و دود به آهستگی بسته می‌شوند.
گیر سوپاپ‌های دود و هوا برطرف شود.

نوع عیب: فشار تراکم دیزل ژنراتور کم است

سوپاپ‌ها گیر کرده یا نشست می‌کند
سوپاپ‌ها را باز نموده و سنگ بزنید
رینگ‌های پیستون فرسوده و یا شکسته است
رینگ‌ها را باز و آن‌ها را تعویض کنید.
سوپاپ‌ها بسته نمی‌شوند
فاصله‌ی زیر سوپاپی را تنظیم کنید

نوع عیب: موتور زیاد صدا می‌کند

بار موتور بیشتر از بار نامی است.
بار را کنترل و میزان کنید

تقسیم نامساوی بار روی سیلندر‌ها
میزان نمودن جریان سوخت در پمپ سوخت

زمان تزریق انژکتور مناسب نیست
زمان سوخت را اصلاح کنید.

فشار انژکتور دیزل ژنراتور درست نیست
انژکتور را باز و تمیز نموده و فشار فنر‌ها را تنظیم کنید

لقی پیستون زیاد است.
لقی را بازرسی و رینگ پیستون یا پیستو نها را در صورت لزوم تعویض کنید

لقی سوپاپ‌ها زیاد است
فاصله‌ی زیر سوپاپ‌ها را اصلاح کنید.

موتور دیزل ژنراتور خیلی داغ شده است.
جریان آب خنک کننده را زیاد کنید.

نوع عیب: گاز‌های خروجی موتور کثیف است


مشاهده دود آبی رنگ
سطح روغن موتور دیزل ژنراتور خیلی بالاست: سطح روغن را در کارتر بازرسی و تنظیم کنید.
رینگ‌های روغن خوب کار نمیکند: رینگ و بوش سیلندر‌ها را از نظر فرسودگی مورد بازرسی قرار داده و در صورت لزوم آن‌ها را تعویض کنید.

مشاهده دود خاکستری رنگ
کثیف بودن و گرفتگی سوراخ‌های انژکتور دیزل ژنراتور: انژکتور‌ها را تمیز و آزمایش کنید.
بار زیاد از حد موتور: میزان بار را تنظیم کنید.

دود سیاه رنگ
صافی هوا بسته شده است: صافی هوای ورودی را تمیز کنید.
سوزن انژکتور چسبیده است: سوزن انژکتور را تمیز کنید.
تراکم به علت نشست سوپاپ‌ها: سوپاپ‌ها را سنگ بزنید.
رینگ‌ها فرسوده یا شکسته است: رینگ‌های پیستون را عوض کنید.
فاصله‌ی زیر سوپاپ‌ها درست نیست: زیر سوپاپ‌ها را تنظیم کنید.

نوع عیب: موتور نامنظم کار می‌کند یا آنکه در حال بدون بار تند و کند می‌شود

فنر پمپ سوخت شکسته است
فنر را تعویض کنید.
پیستون پمپ سوخت دیزل ژنراتور گیر میکند
پیستون پمپ را باز کرده و آنرا تمیز کنید و در صورت لزوم عوض کنید.
سوپاپ سوخ ترسانی پمپ سوخت مرتب کار نمیکند.
سوپاپ سوخت رسانی را باز کرده و تمیز کنید.
سوراخ‌های انژکتور خراب است
کلاهک را باز کرده، آنرا تمیز و آزمایش کنید.
رگولاتور تنظیم نیست
رگولاتور را تنظیم و میزان کنید.