نگهداری دستگاه های دیزل ژنراتور و تعویض به موقع فیلتر ها و روغن دستگاه از عوامل مهم جهت بالا بردن عمر دستگاه به حساب می آید. در این بخش استفاده از روغن و فیلتر های مرغوب بسیار حائز اهمیت می باشد.

زمانبندی تعویض روغن و تعویض فیلترها :

هر ۱۰۰ ساعت کار کرد دستگاه ، روغن و فیلتر روغن تعویض شود.
هر دو بار تعویض فیلتر روغن ، فیلتر گازوئیل تعویض شود.
هر ۵۰ ساعت کارکرد فیلتر هوا بادگیری و هر سه بار تعویض فیلتر روغن ، فیلتر هوا تعویض گردد.
هر دو بار تعویض فیلتر گازوئیل ، فیلتر آب تعویض گردد.
موتور را هنگام زیر بار بودن خاموش نکنید.
موتور را از زیر بار خارج و بعد از چند دقیقه کار کردن به صورت Off-Load خاموش کنید.
جهت چرخش مایعات موتور را هفته ای یک بار روشن کنید.
شرایط استاندارد استفاده از دستگاه : ۸ ساعت کارکرد ، ۲ ساعت خاموشی.

کنترل روزانه – استارت مجدد :

سطح روغن موتور را کنترل کنید.
سطح آب رادیاتور را کنترل کنید.
مقدارکافی محلول ضد یخ اضافه کنید. (حداقل دما در زمستان را در نظر بگیرید)
صافی هوا و نشانگر محدودیت (مانع) را کنترل کنید.
سطح سوخت در مخزن را کنترل کنید.
هواکش مخزن سوخت نباید مسدود شود.
باطری و آب مقطر ، در صورت پایین بودن سطح الکترولیت کنترل شود.( مخصوص باطری آبی)
روزنه خروج گاز روی پوشش های هر خانه باطری نباید مسدود شود. ( مخصوص باطری آبی )

کنترل کارکرد ۵۰ساعته ( ۱ ماه ) :

کنترل موارد قبلی
مشکل نشت سوخت ، روغن یا آب رادیاتور را کنترل کنید.
مجرای رادیاتور را در مقابل گرفتگی به دلیل کثیفی کنترل کنید.

کنترل کارکرد ۱۰۰ساعته ( ۳ ماه ) :

کنترل موارد قبلی
در هنگام روشن بودن موتور ، فشار روغن موتور و دمای رادیاتور را کنترل نمائید.
صافی هوا و سیستم مکش را برای هر مانع ممکن کنترل کنید.
کشش تسمه ذوزنقه ای را کنترل کنید و به دنبال هر گونه استهلاک و پارگی باشید.
حداکثر هر ۱۰۰ ساعت کارکرد دستگاه ، روغن دستگاه تعویض گردد.

کنترل کارکرد ۳۰۰ ساعته ( ۶ ماه ) :

کنترل موارد قبلی
فیلتر هوا بازدید و در صورت نیاز تعویض گردد.
پس از تعویض هر دو فیلتر روغن (هر ۲۰۰ ساعت کارکرد ) یک فیلتر گازوئیل تعویض گردد.
هر گونه نشت روغن یا هوا را در لوله های ثابت شده با توربو شارژر ، کنترل شود.

کنترل کارکرد ۶۰۰ ساعته ( ۱۲ ماه ) :

کنترل موارد قبلی
کانال مکش هوا را کنترل کنید.
پروانه توربین و دفیوز را در توربوشارژر کنترل کنید.
توان یاتاقان را کنترل کنید.
پمپ گردش آب رادیاتور را کنترل کنید.

کنترل کارکرد ۱۲۰۰ ساعته ( ۱۵ ماه ) :

کنترل موارد قبلی
انژکتورها و لقی سوپاپ موتور را مجدداً کنترل کنید.
سیستم رادیاتور را کنترل و در صورت لزوم تمیز کنید.
استارت و دینام جریان مستقیم باطری را کنترل کنید.
پیچ و مهره هائی را که برای سوار کردن دیزل ژنراتور استفاده شده است را دوباره محکم کنید.

کنترل کارکرد ۲۴۰۰ ساعته ( ۲۴ ماه ) :

کنترل موارد قبلی
آب رادیاتور را با شل کردن شیرهای خروسکی تخلیه کنید سپس موتور را با مخلوطی از آب تازه و محلول ضد یخ پر کنید. ( آب رادیاتور می بایستی آب معدنی و یا آب رادیاتور مخصوص باشد )
هر نشتی را کنترل کنید و مجرای رادیاتور را تمیز کنید.
حباب های احتمالی هوا را در سیستم رادیاتور خارج کنید.
گیره های ضد لرزش را کنترل کنید.
زره موتور را برای هر کابل یا کفشک شکسته شده کنترل کنید.

برای مشاهده مقالات و پروژه های بیشتر ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.