میتوان از روی ظواهر پدید آمده در روغن دیزل ژنراتور بسیاری از عوامل و مسائل تکنیکی موتور دیزل را تشخیص داد که در اینجا بصورت مختصر برخی مسایل و معایب مربوط به سیستم روغنکاری و چگونگی رفع آن را بیان میکنیم

آشنایی با قسمت‌های مختلف سیستم روغن کاری دستگاه ژنراتور برق به دلیل نقش اساسی آن در بهبود عملکرد دستگاه ژنراتور برق و کاهش استهلاک آن از سوی دیگر از موارد کلیدی بوده که شناسایی آن جهت کاربران دستگاه دیزل ژنراتوریک نیاز اساسی میباشد  با توجه به اهمیت سیستم روغن کاری در کارکرد بهینه دیزل ژنراتور، شناسایی معایب و رفع عیب هر یک از اجزائ سیستم روغنکاری اولویت ویژه پیدا میکند. همانطور که در دیوان سعدی آمده است که ” رنگ رخسار میدهد خبر از سر درون  نیز این بیت معروف را در ارتباط با دیزل ژنراتور اینگونه تعبیر میکند که میتوان از روی ظواهر پدید آمده در روغن دیزل ژنراتور بسیاری از عوامل و مسائل تکنیکی موتور دیزل را تشخیص داد که در اینجا بصورت مختصر برخی مسایل و معایب مربوط به سیستم روغنکاری و چگونگی رفع آن را بیان میکنیم.

دلایل وجود کف در روغن موتور دیزل ژنراتور (روغن موتور کف میکند) و چگونگی بر طرف کردن آن

دلیل شماره ۱) میزان روغن دیزل ژنراتور نسبت به ظرفیت استاندارد دیزل، خیلی کم و یا خیلی زیاد است لذا برای رفع مشکل باید سطح و میزان روغن را تنظیم کنیم.

دلیل شماره ۲) روغن بیشتر از حد استاندارد کار کرده و به موقع تعویض روغن انجام نشده است لذا برای رفع مشکل روغن را به موقع و طبق برنامه سرویس و نگهداری تعویض کنیم.

دلیل شماره ۳) روغن دارای کیفیت مناسبی با توجه نوع موتور و شرایط کاری و آب و هوایی ان نیست لذا برای رفع مشکل روغن را تعویض و از روغن با درجه مناسب استفاده کنیم.

دلایل پایین بودن فشار روغن موتور دیزل ژنراتور و چگونگی بر طرف کردن آن

دلیل شماره ۱) نمایانگر فشار روغن خراب شده است لذا برای رفع مشکل باید نسبت به تعویض نمایانگر فشار روغن اقدام نماییم.

دلیل شماره ۲) پایین بودن کیفیت و گرانروی روغن لذا برای رفع مشکل از روغن کیفیت و با درجه مناسب نسبت به شرایط اب و هوایی استفاده کنیم.

دلیل شماره ۳) فیلتر روغن کثیف شده است لذا برای رفع مشکل روغن فیلتر روغن را تعویض کنیم.

دلیل شماره ۴) سوپاپ فشار شکن یا بای پس معیوب است لذا برای رفع مشکل سوپاپ را تعویض کنیم.

دلیل شماره ۵) میزان پمپاژ و فشار پمپ روغن بعلت فرسودگی قطعات داخلی آن پایین آمده لذا برای رفع مشکل باید پمپ روغن را سرویس و یا تعویض کنیم.

دلیل شماره ۶) تلرانس محور‌های لنگ و یاتاقان‌ها از حد نرمال و استاندارد بیشتر شده لذا برای رفع مشکل موتوردیزل ژنراتور باید تعمیرشود و همچنین تلرانس میل لنگ و یا تاقان‌ها تنظیم گردد.


دلایل بالا بودن فشار روغن موتور دیزل ژنراتور و چگونگی بر طرف کردن آن

دلیل شماره ۱) نمایانگر فشار روغن خراب شده است لذا برای رفع مشکل باید نسبت به تعویض نمایانگر فشار روغن اقدام نماییم.

دلیل شماره ۲) گرانروی روغن زیاد است لذا برای رفع مشکل از روغن باکیفیت و با درجه مناسب نسبت به شرایط اب و هوایی استفاده کنیم.

دلیل شماره ۳) تلرانس محور‌های لنگ و یاتاقان‌ها از حد نرمال و استاندارد کمتر شده لذا برای رفع مشکل موتوردیزل ژنراتور باید تعمیرشده و همچنین تلرانس میل لنگ و یا تاقان‌ها تنظیم گردد.
دلیل شماره ۴) سوپاپ فشار شکن یا بای پس تنظیم نیست (فشار فنر آن زیاد است) لذا برای رفع مشکل فنر سوپاپ را تنظیم کنیم.

دلایل وجود آب در روغن موتور دیزل ژنراتور و چگونگی بر طرف کردن آن

دلیل شماره ۱) اورینگ دور بوش خراب شده است لذا برای رفع مشکل باید نسبت به تعمیر موتور دیزل ژنراتور اقدام نماییم.

دلیل شماره ۲) واشر سر سیلندر سوخته و یا معیوب است لذا برای رفع مشکل نسبت به تعویض آن اقدام نماییم کنیم.

دلیل شماره ۳) سر سیلندر تاب برداشته لذا برای رفع مشکل موتوردیزل ژنراتور را باید تعمیر کنیم.

دلیل شماره ۴) نشتی کولر روغن بدلیل سوراخ بودن کانال آب لذا برای رفع مشکل کولر روغن را تعمیر و یا تعویض کنیم.

دلیل شماره ۵) نشتی کانال‌های آب داخل سیلندر بدلیل وجود ترک در ان‌ها و یا سر سیلندر لذا برای رفع مشکل باید موتور دیزل ژنراتور را تعمیر و سرویس نماییم.