نوع عیب: موتور به سرعت نامی نمی‌رسد
بار اضافی وجود دارد
میله‌ی رگولاتور چسبیده یا از میزان خارج شده است
میله‌ی تنظیم را تمیز و روغ نکاری و میزان کنید

نوع عیب:موتور خود به خود خاموش می‌شود

مخزن سوخت دیزل ژنراتور خالی است
مخزن سوخت دیزل ژنراتور را پر و دستگاه‌های سوخ ترسانی را پر کنید.

کلید قطع با سرعت زیاد قطع کرده است
عیب را برطرف کنید

پمپ سوخت رسانی معیوب است
پمپ سوخ ترسانی و سوپاپ‌های آنرا کنترل کنید.

فیلتر سوخت خیلی کثیف است
فیلتر سوخت دیزل را تمیز کنید.

نوع عیب: سرعت موتور بیش از اندازه است

رگولاتور تنظیم نیست
رگولاتور دیزل ژنراتور را بازرسی و تنظیم کنید.

میله‌ی رگولاتور چسبیده یا از تنظیم خارج شده است.
میله‌ی تنظیم را کنترل و میزان کنید

نوع عیب: فشار روغن دیزل ژنراتور کم است

صافی یا فیلتر روغن دیزل ژنراتور روغن مسدود است
صافی را تمیز کنید.

مدار روغن نشت می‌کند
نشتی روغن را تعمیر و عیب را برطرف کنید

تلمبه روغن معیوب است
تلمبه را کنترل و تعمیر کنید.

لقی زیاد در یاتاقان‌های اصلی
لقی را کنترل و تا حدی که لازم است تنظیم کنید.

روغن نمی‌رسد
سوپاپ تنظیم فشار را کنترل و تنظیم نمایید.

نوع عیب: حرارت گاز‌های خروجی دیزل ژنراتور خیلی بالا است

سوپاپ‌های اگزوز دیزل ژنراتور بخوبی سر جای خود قرار نگرفته اند.
سوپاپ‌ها و محل نشستن آن‌ها را سنگ بزنید.
 
نقص دستگاه سوپر شارژر
ضمن بازرسی عیب را برطرف کنید.

خفه کن اگزوز گرفته است
دستگاه اگزوز دیزل ژنراتور را تمیز کنید

سوخت بیش از اندازه به موتور رسانده می‌شود
فشار ماکزیمم را کنترل و میزان سوخت را تنظیم کنید

موتور به اندازه‌ی مورد لزوم خنک نمی‌شود
دستگاه‌های خنک کننده را تمیز کنید

نوع عیب: پس زدن آتش از طریق دستگاه سوپر شارژ

پروانه یا پخش کننده کثیف است
قسمت مربوط در سوپر شارژ را تمیز کنید.

خنک کننده‌ی هوا مسدود است
مجرای هوا را در دستگاه خنک کن تمیز کنید.

صافی هوای دیزل ژنراتور مسدود است
صافی هوا را تمیز کنید

نوع عیب: فشار آب خنک کننده دیزل ژنراتور پائین است

مدار آب سیستم خنک کننده دیزل ژنراتور نشت می‌کند
نشتی‌ها را تعمیر و برطرف سازید

پمپ آبرسانی معیوب است
پمپ آب را کنترل و تعمیر کنید.

نوع عیب: موتور دیزل ژنراتور ناگهان خاموش می‌شود و ضربه شدیدی را ایجاد می‌کند

پیستون چسبیده است
پیستون را پیاده کرده و علت بروز اشکال را پیدا کنید

نوع عیب: درجه حرارت آب از ۸۵ درجه سانتیگراد بیشتر شده است

ترموستات دیزل ژنراتور چسبیده است
چسبیدگی ترموستات دیزل ژنراتور را برطرف کنید.

فیلتر آب خام کثیف است
فیلتر را تمیز کنید.

سطح آب خنک کننده موتور خیلی پائین آمده است
آب خنک کننده را اضافه کنید.

شیر آب خام بسته است
شیر را باز کنید.

پمپ آب خام خراب است
پمپ را تعمیر یا تعویض کنید