در سیستم‌های خورشیدی که باتری ذخیره‌کننده انرژی است، شارژ کنترلر یک جزء ضروری محسوب می شود. شارژ کنترلر خورشیدی به عنوان حامی باتری در سیستم ادامه مطلب معرفی شارژ کنترلر خورشیدی