زاویه بهینه مناسب‌ترین شیبی است که در کل طول سال می‌توان برای نصب پنل‌ها در نظر گرفت. مقدار انرژی تولید شدۀ پنل‌ها در همۀ ایام ادامه مطلب تاثیر زاویه نصب در تولید برق نیروگاه فتوولتائیک