هات اسپات (Hot Spot) در مناطقی با درجه حرارت بالا که تنها بخشی از پنل خورشیدی را تحت تأثیر قرار می دهند دیده می شود. داغ شدن ادامه مطلب مفهوم هات اسپات در پنل های خورشیدی