غلظت هوا رابطه مستقیمی با درجه حرارت محیط و فشار هوا دارد به صورتی که چگالی هوای مورد نیاز احتراق با افزایش درجه حرارت و ادامه مطلب تاثیر درجه حرارت (گرمایش و سرمایش) بر عملکرد دیزل ژنراتور