در این مقاله به بررسی انواع پست های برق پرداخته و همچنین به کاربرد ژنراتور در پست های غیر اصلی همچون قطعه های نیازمند به توزیع ادامه مطلب معرفی انواع پست برق و کاربرد ژنراتور در آن