استفاده کنندگان از دیزل می‌دانند که اقدامات خاصی وجود دارند تا موتور دیزل برای عملکرد مناسب در زمستان آماده شوند. موتور‌های دیزل زیر ادامه مطلب موتور دیزل‌ها را چطور برای زمستان آماده کنیم؟