موضوع مصوبه : ابلاغ نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی انشعابی،زیست توده ،برقابی و توربین انبساطی نرخ پایه خرید تضمینی برق ادامه مطلب نرخ خرید تضمینی برق نیروگاه های خورشیدی سال 1402