در راستای اجرای ماده‌ی ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان، دستورالعمل اجرایی وزارت نیرو برای محاسبه‌ی صورت‌حساب برق واحدهای صنعتی با قدرت ادامه مطلب دستور‌العمل وزیر نیرو در خصوص نحوه‌ی محاسبه‌ی بهای برق واحدهای صنعتی بر اساس ماده‌ی ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان