فونداسیون یکی از عوامل تاثیرگذار بر عملکرد قابل قبول موتور در دیزل ژنراتور می باشد. عدم رعایت اصول در ساخت آن عدم تعادل و تراز ادامه مطلب نقش فونداسیون در دیزل ژنراتور