برای ژنراتورها سه حالت کلی عملکرد وجود دارد: مستقل ، جزیره ای و موازی با شبکه. هر حالت بهره برداری نیاز به کنترل سوخت توربین ادامه مطلب بررسی حالت های عملکرد ژنراتور