در سالهای اخیر ترغیب کشور های مختلف برای بهره گیری از انرژی خورشیدی، بسیار افزایش داشته است. به این دلیل که انرژی خورشیدی بهتر و پاک ادامه مطلب معرفی انواع نیروگاه های خورشیدی