بر اساس یک قانون کلی، وقتی که ولتاژ و فرکانس در زمان اتصال یکی و برابر باشند می‌توان هر چیزی را با هر ادامه مطلب موازی کردن دیزل ژنراتور‌