مقدمه سیستم فتوولتاييک به سيستمی گفته می شود كه انرژی خورشيد را مستقيماً به انرژی الكتريكی تبديل كرده جوابگوی بخش وسيعی از نياز جامعه به انرژی ادامه مطلب عوامل موثر در راندمان سیستم های فتوولتائیک