در کلیه دستگاه هایی که با نیروی محرکه دیزل کار می کنند و از جمله آن ها در دستگاه دیزل ژنراتور در صورتیکه احتراق مناسب ادامه مطلب راهکار های کاهش گازهای آلاینده خروجی از دیزل ژنراتورها