به گزارش شرکت طلوع صنعت و نقل از برق نیوز، سعید زرندی با حضور در شرکت توانیر و بازدید از مرکز پایش برق کشور در جمع ادامه مطلب همکاری وزارت صمت و نیرو در تامین برق کشور