در این مقاله به بررسی مفهوم پدیده بلک اوت که در بسیاری از کشور های جهان از جمله کشور ایران پدید آمده پرداخته و با ادامه مطلب مفهوم بلک اوت و نقش دیزل ژنراتور در این پدیده