تعریف اینتر کولر اینترکولر (Intercooler) دیزل ژنراتور یک مبدل حرارتی (Heat Exchanger) می باشد هدف از طراحی آن در موتور دیزل ژنراتور این است که هوایی ادامه مطلب نقش اینترکولر در دیزل ژنراتور