فیلتر روغن فیلتری است که برای حذف آلودگی ها از روغن موتور، روغن  انتقال، روغن روان کننده یا روغن هیدرولیک طراحی شده است.وظیفه فیلتر روغن ادامه مطلب وظیفه فیلتر روغن در دیزل ژنراتور ها