سرج ارستر یا برقگیر ( Surge arrester ) قطعه الکتریکی است که به منظور حفاظت تجهیزات الکتریکی در مقابل صدمات ناشی از اضافه جریان و ادامه مطلب سرج ارستر چیست؟