مقررات تامین برق مراکز استخراج ارز های دیجیتال ۱- تعاریف واژه های اختصاصی مورد استفاده در این مصوبه به شرح زیر تعریف می گردند: مرکز استخراج رمزارزها: واحدی که، با اخذ ادامه مطلب مقررات تامین برق مراکز استخراج ارز های دیجیتال