سانورتر (SUNVERTER) خورشیدی یک دستگاه الکترونیکی است که می تواند سیستم های پشتیبان موجود را به یک سیستم هوشمند مدیریت انرژی خورشیدی تبدیل کند. سانورتر ادامه مطلب معرفی سانورتر خورشیدی