بررسی مقایسه بین آلترناتور و ژنراتور آلترناتور ( مولد ) و ژنراتور هر دو دستگاه ‌های مکانیکی هستند که انرژیِ مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل ادامه مطلب بررسی مقایسه بین آلترناتور و ژنراتور