• ساعات کاری : 8:00 الی 18:00
1 - 6660 3368 028 info@tst-co.com
ایران، قزوین، خیابان شهید بابایی، بین کوچه ۳۶ و ۳۸ - پلاک ۳۹۵ - طبقه اول – واحد 3

آموزش های رایگان

 آیین نامه ایمنی سیستم

این آیین نامه در پانزده فصل و 7 تبصره در جلسه نهایی مورخ 85/3/21 شورای عالی حفاظت فنی تهیه و در تاریخ 85/11/25 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید.

بررسی نیروگاه خورشیدی

جهت اتصال سیستمهای فتوولتائیک به شبکه میبایست از مبدل های الکترونیک قدرت استفاده کرد. وجود این مبدل ها به دلیل ماهیت غیرخطی باعث ایجاد هارمونیک در شبکه میشود. از طرفی بارهای غیرخطی صنعتی و خانگی نیز باعث ایجاد هارمونیک در ولتاژ و جریان شبکه میشوند.

 خدمات احداث نیروگاه فتوولتائیک

شرح خدمات مشاوره فنی ، اقتصادی و امورقراردادی احداث نیروگاه فتوولتائیک با ظرفیت 100 کیلووات

دستورالعمل اجرای سیستم

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﺼﺎل زﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات اﯾﻤﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ برق گرفتگی در اثر تماس غیر مستقیم ، مطابقت داشته باشد.

سرمایه گذاری خارجی

قانون فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده و يازده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نوزدهم، اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و صدر مواد (1) و (2) بندهاي (ج) و (د) ماده (2) ، بند (ب) ماده (3) و تبصره (2) ماده (17) در جلسه روز شنبه مورخ 4/3/1381 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.

نیروگاه خورشیدی

انرژي خورشيد يکي از منابع تامين انرژي رايگان، پاك و عاري از اثرات مخرب زيست محيطي است که از
دير باز به روش هاي گوناگون مورد استفاده بشر قرار گرفته است.